Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1466/2016 ΟΛ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1466/2016 ΟΛ-ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η απόφαση δικηγορικού συλλόγου για την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους είναι πράξη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η απόφαση αυτή συνάπτεται προς την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας·έχει δε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους δικηγόρους που αφορά, ενώ η μη τήρησή της από αυτούς θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους. Συνεπώς, η ως άνω απόφαση είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και παραδεκτώς προσβάλλεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η νομιμότητα της απόφασης περί αποχής των δικηγόρων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον χρόνο διάρκειας της αποχής. Οι αποφάσεις των δικηγορικών συλλόγων που κηρύσσουν αποχή των μελών τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ερειδόμενες κυρίως στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 89 § 1, 90 περ. γ΄ και δ΄ του Κώδικα Δικηγόρων, συνιστούν νόμιμο μέσο δράσης των συλλόγων και δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα ή σε άλλες υπερνομοθετικές διατάξεις. Υπόκεινται όμως σε περιορισμούς που επιβάλλονται από τη φύση της δικαιοδοτικής λειτουργίας ως μιας από τις τρεις κρατικές λειτουργίες (άρθρο 26 του Συντάγματος), η οποία δεν νοείται να παραλύει σε ένα Κράτος Δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των δικηγόρων, οι οποίοι συμβάλλουν στην απονομή της Δικαιοσύνης ως συλλειτουργοί της.
Ο χρόνος διάρκειας της αποχής ελέγχεται ακυρωτικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, ασκώντας έλεγχο ορίων, σταθμίζει αφενός τους λόγους που οδήγησαν στην κήρυξη της αποχής, αφετέρου την έκταση (με κριτήριο το εύρος και τη σημασία των κατηγοριών υποθέσεων τις οποίες αφορά η αποχή) και το είδος των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται από τους δικηγόρους κατά τη διάρκεια της αποχής, καθώς και τα δικαιώματα και συμφέροντα των θιγομένων (συμ­περιλαμβανομένων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) από την απόφαση περί αποχής. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το διακύβευμα για τους δικηγόρους μέλη του ΔΣΑ ήταν ιδιαιτέρως σοβαρό· ο συνολικός όμως χρόνος αποχής, ο οποίος είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων μηνών, έχει υπερβεί κατά πολύ τον επιτρεπόμενο βραχύ χρόνο αποχής· και τούτο, ανεξαρτήτως του περιοριστικού πλαισίου διενέργειας διαδικαστικών πράξεων κατά τη διάρκεια της αποχής [Άρθρα 32 § 3 π.δ. 18/1989, 1 -4, 61, 87, 89, 90, 133, 134, 137, 140 ν. 4194/ 2013, 7 § 8 περ. β΄ και γ΄ ν. 4205/2013, ν. 4387/2016, αρ. 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αρ. 5 § 1, 20 § 1, 25 § 1 και 3, 26 § 3 του Συντάγματος].Συμβούλιο Επικρατείας (Ολομέλεια) Αριθ. 387&/;2016 ΑΣΕΙ-ΑΕΙ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

 Συμβούλιο Επικρατείας  (Ολομέλεια) Αριθ. 387&/;2016  ΑΣΕΙ-ΑΕΙ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στρατιωτικές Σχολές. Sui generis ΑΕΙ. Μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ. Ο νομοθετικός χαρακτηρισμός των σχολών αυτών ως «ανώτατων» και «ισότιμων» με ΑΕΙ δεν συνεπάγεται άμεση ή έμμεση εξομοίωση των στρατιωτικών σχολών προς τα ΑΕΙ. Η κατά το άρθρο 16 Σ αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας καταλαμβάνει μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ της  § 5 του άρθρου 16 Σ, δεν καταλαμβάνει τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα ΑΣΕΙ δεν οργανώνονται ως αυτοτελή ν.π.δ.δ., αλλά αποτελούν υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ είναι συνθέτη διοικητική διαδικασία, κρίνεται επί τη βάσει του νόμου του ισχύοντος κατά το χρόνο της εκδόσεώς κάθε επιμέρους πράξεως και δεν ισχύουν  οι  διαδικαστικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της προκήρυξης.  Η προβλεπόμενη «προσεπικύρωση» των αποφάσεων της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης από το Διοικητή του οικείου ΑΣΕΙ, δεν αφορά έλεγχο ουσίας παρά μόνον έλεγχο νομιμότητος. [Αντίθετη η μειοψηφία].
Έννομο συμφέρον. Τυπικά Προσόντα. Κατά πάγια νομολογία, για την προσβολή διορισμού τρίτου προσώπου σε δημόσια θέση κατά παράλειψη του ασκούντος την αίτηση ακυρώσεως δεν αρκεί η απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον τελευταίο για την κατάληψη της θέσης αυτής ή η απλή συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, αλλά απαιτείται επιπλέον αυτός που προσβάλλει το διορισμό του τρίτου προσώπου και τη δική του παράλειψη, να προβάλλει και αποδεικνύει ή να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ότι πληροί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, θετικές ή αρνητικές, του νόμου για το διορισμό του, άλλως στερείται εννόμου συμφέροντος. Η νομολογία αυτή πρέπει, κατ’ αναλογίαν, να τυγχάνει εφαρμογής και στη διοικητική διαδικασία (επί διορισμών σε δημόσιες θέσεις, διαδικασίες επιλογής κ.λπ.) και δη στην περίπτωση κατά την οποία τρίτο πρόσωπο αμφισβητεί με ένσταση ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου την γενόμενη επιλογή. Η ένσταση ασκήθηκε άνευ εννόμου συμφέροντος, εφόσον ο ενιστάμενος δεν είχε τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο νόμο για το διορισμό του ως καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Άρθρα 2, 5 § 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 25 του ν. 3187/2003, 1 του ν. 3413/2005, 88 ν. 3883/2010, 51 § 4 ν. 4186/ 2013, 124 § 1Δ ν. 4199/2013, 19 ν. 4009/2011, 16 Σ).
2476&/2016Συμβούλιο Επικρατείας (Ολομέλεια) ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Αντισυνταγματικότητα. Τόκος Υπερημερίας. Η ρύθμιση του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου που ορίζει το επιτόκιο αυτό σε 6% ετησίως, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4 § 1 και § 5, 17, 20 § 1 και 25 § 1 εδαφ. δ΄ του Συντάγματος, δεν παραβιάζει ούτε τη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, πρόκειται δε για διάταξη ουσιαστική και όχι δικονομική με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα παραβιάσεως με αυτήν των άρθρων 20 § 1 του Συντάγματος και 6 § 1 της ΕΣΔΑ (Άρθρα 21 Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου, 4 § 1 και § 5, 17, 20 § 1 και 25 § 1 εδ. δ΄ Σ, 6 § 1 της ΕΣΔΑ, 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ).
Δυνατότητα Αναιρέσεως για ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Σε περίπτωση που το επίμαχο ζήτημα είχε μεν κριθεί με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακόμα και της Ολομέλειας, αλλά με νεότερη απόφαση του Δικαστηρίου, που δημοσιεύθηκε πριν από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως του άρθρου 2 του ν. 3900/2010, σύμφωνα με το οποίο κατ’ αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετική διάταξη, χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρεί ενώπιον αυτού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, αίτηση αναιρέσεως αν πρόκειται για διαφορά ουσίας, η ορθότητα της υφιστάμενης νομολογίας τέθηκε σε αμφιβολία και το ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου προς επίλυση σε σχηματισμό αυξημένης συνθέσεως του Δικαστηρίου, την Ολομέλεια ή επταμελή σύνθεση Τμήματος, τότε, ελλείψει επιλύσεώς του, η αίτηση αναιρέσεως ασκείται παραδεκτώς. [Αντίθετη η μειοψηφία] (Άρθρα 2, 12 § 1 ν. 3900/2011, 53 π.δ. 18/1989).

734/;2016 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ ΕΦΑΠΑΞ-ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Πιλοτική Δίκη-Μείωση Εφάπαξ- Έλεγχος συνταγματικότητας. Οι περικοπές του εφάπαξ βοηθήματος που επήλθαν δυνάμει του άρθρου 2 § 6 του ν. 4024/2011 και του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.5 περ. 2 του ν. 4093/2012 δεν αντίκεινται στο άρθρο 22 § 5 του Συντάγματος. Οι περικοπές αυτές εντάσσονται, μαζί με αυτές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αφενός για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας της Χώρας και αφετέρου για την μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, διότι το  ποσό εφάπαξ που καταβάλλεται μετά τις μειώσεις υπερβαίνει το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, όπως έχουν  διαμορφωθεί μετά την κατά νόμο αξιοποίηση του κεφαλαίου τους. Η συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή νομίμως αιτιολογείται.
Δεν απαιτείτο η εκπόνηση οικονομικής ή αναλογιστικής μελέτης για τις επίμαχες ρυθμίσεις, οι οποίες κρίνονται  απολύτως αναγκαίες. Εξάλλου, ακόμη και μετά τις ανωτέρω περικοπές, το τελικώς καταβληθέν στην προσφεύγουσα - ενάγουσα εφάπαξ ποσό υπερβαίνει σημαντικά τις καταβληθείσες από αυτήν εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας της. Κρίση ότι δεν παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της ανταποδοτικότητας, η αρχή της ισότητας και η § 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος.
Η δια το παρελθόν μείωση της επίδικης εφάπαξ παροχής είναι σύμφωνη και με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και με το άρθρο 17 του Συντάγματος. Οι επίμαχες περικοπές, οι οποίες επιβλήθηκαν αναδρομικά δεν παραβιάζουν τις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, εφόσον αυτές δεν εμποδίζουν τον νομοθέτη, ο οποίος υποχρεούται να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και να λαμβάνει μέτρα εντός του πλαισίου της συνταγματικής τάξεως, όταν αδήριτες ανάγκες το επιβάλλουν.
Οι επίμαχες διατάξεις των ν. 4024/2011 και 4093/2012 περί μειώσεως της εφάπαξ παροχής δεν  αντίκεινται στην αρχή της ισότητος και στην ειδικότερη αρχή της ισότητος στα δημόσια βάρη. Δεν εκωλύετο ο νομοθέτης να ορίσει αναδρομικώς τις μειώσεις. Αντίθετη η μειοψηφία. [Άρθρα 1 § 1 ν. 3900/2010, 14 § 2 εδ. α´, 20, 21 και 49 π.δ. 18/1989, 40 ν. 4055/2012, 2 § 6 ν. 4024/ 2011, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.5. περ. 2 ν. 4093/2012, ν. 4046/2012, 1 § 1 ν. 2479/1997, ν. 1476/1984, ν. 2190/1994, ν. 1600/1986, ν. 1397/ 1983, ν. 1759/1988, ν. 1813/1990, ν. 1897/1990, 4 §§ 1 και 2 ν. 3687/2008, 105 ΕισΝΑΚ, 115 § 1 ν. 3655/2008, 5 § 1και 10 β.δ. 3 – 13.7.1936, 2 π.δ. 666/1978, π.δ. 48/1971, π.δ. 596/1982, π.δ. 243/1984, ν. 3845/2010, 2 της 2010/320 αποφάσεως του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 (EE L 145), ν. 3985/2011, ν. 3871/2010, ν. 3762/ 2009, ν. 3863/2010, ν. 3883/2010, ν. 3985/2011, 44 § 5 α ν. 3986/2011, 2 § 6 και 43 νόμου 4024/ 2011, η 2011/791/ΕΕ απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011, (ΕΕ L 320/3.12.2011), 2 της απόφασης 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 296/15.11.2011), η 2012/211/ΕΕ απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012 (ΕΕ L 113/25.4.2012), 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), 3 της ΕΣΔΑ, 2 § 1, 4  §§ 1 και 5, 7 § 1, 17, 22 § 5, 25 §§ 1 και 4, 77 § 2, 78 § 2 του Συντάγματος]. 734/2016 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ  ΕΦΑΠΑΞ-ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ by ANTONIS P.ARGYROS on Scribd

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ